Biuro
Rachunkowo-Ubezpieczeniowe
Andrzej Dziurman


biuro@ksiegowosc-ubezpieczenia.pl

Oferujemy kompleksową ochronę ubezpieczeniową naszych klientów, majątku ich firm i mieszkań, domów jednorodzinnych, a także budynków gospodarczych oraz obiektów małej architektury. Ubezpieczamy wszystkie samochody naszych klientów w zakresie zdarzeń komunikacyjnych. W zależności od indywidualnych potrzeb Ubezpieczającego istnieje możliwość kształtowania zakresu ubezpieczenia poprzez wybór oferowanych ryzyk, co umożliwia dopasowanie umowy do potrzeb Klienta.

W ramach proponowanej oferty ubezpieczenia obejmują  szkody powstałe w skutek:

ognia i innych zdarzeń losowych

do których zaliczane są : pożar, działanie dymu i sadzy, uderzenie pioruna, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, napór śniegu, osuwanie się ziemi, lawina, upadek drzewa lub masztu, wybuchu, upadek statku powietrznego, uderzenia pojazdu mechanicznego, zalanie, trzęsienie ziemi, przepięcia, akty terroru.

kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie to zapewnia rekompensatę strat poniesionych w wyniku utraty mienia objętego umową ubezpieczenia, a także: naprawę uszkodzonych drzwi i okien, naprawę zabezpieczeń np.: zamków, systemów alarmowych, dewastacji.

Umową ubezpieczenia mogą być objęte również: koszty wymiany zamków w drzwiach zewnętrznych z powodu utraty kluczy, koszty wynajmu lokalu zastępczego, gdy w wyniku szkody ubezpieczony budynek nie nadaje się do użytkowania lub zamieszkania, koszty usługi hydraulicznej w przypadku wystąpienia awarii.

Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w wyniku akcji gaśniczej, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych.

odpowiedzialności cywilnej

deliktowej i kontraktowej za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone w związku z posiadanym mieniem, prowadzonym przedsiębiorstwem lub czynnościami życia prywatnego. Zakres odpowiedzialności obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, a powstałe między innymi w związku z: użytkowaniem lokalu lub domu, wadliwym wykonaniem robót lub usług, wprowadzeniem produktów do obrotu, amatorskim uprawianiem sportu, ustawową opieką nad dziećmi, posiadaniem zwierząt domowych

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty samochodu

Ubezpieczenie to realizowane jest w wariantach pakietu komunikacyjnego ryzyk od odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów w kraju jak i za granicą razem z Zieloną Kartą, od autocasco (AC) użytkowników obejmujące utratę uszkodzenie i kradzież pojazdu, assistance pojazdu obejmujące natychmiastową pomoc w razie awarii, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów oraz ochrony prawnej w ruchu drogowym tj. pokrycia poniesionych kosztów pomocy prawnej (OP) związanej z posiadaniem samochodu i kierowaniem nim lub z podróżą jako pasażer.

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w życiu prywatnym

Ubezpieczenie to obejmuje swym zakresem świadczenie z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku, śmierci, zwrot kosztów operacji i pobytu w szpitalu, ubezpieczenie assistance tj. koszty związane z udzieleniem przez COMPENSĘ natychmiastowej pomocy takiej jak koszty wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej, dostawy leków, transportu medycznego do zakładów opieki zdrowotnej, koszty nabycia przyrządów leczniczych, środków technicznych, koszty przeszkolenia zawodowego.

 


 

Działalność biura rachunkowego wynika z potrzeby praktyki gospodarczej na wolnym, konkurencyjnym rynku gospodarczym. Działając w konkurencyjnym otoczeniu, małe przedsiębiorstwa, stanowiące znaczny udział w strukturze przedsiębiorstw zgłaszają zapotrzebowanie na usługi księgowe, usługi rachunkowe, prowadzenie kadr, ubezpieczenia oraz usługi bhp i kredyty.

Małe przedsiębiorstwa ze względu na fakt osiągania niewielkich zysków skali, przy jednoczesnym ograniczonym zasobie środków finansowych zmuszone są do powzięcia różnych możliwych przedsięwzięć oszczędnościowych, wynikających z ekonomiczno-organizacyjnych uwarunkowań.
Dlatego też, koszty pracy samodzielnego księgowego, obejmujące nie tylko wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia w postaci ubezpieczeń społecznych, płatnych urlopów itp. ale również i nakłady na zorganizowanie stanowiska pracy, jego wyposażenie w środki pracy oraz jego nieustanną modernizację ponoszone przez małą firmę są istotnym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie na usługi księgowe, rachunkowe biura wśród małych i średnich firm.
Mały przedsiębiorca jako zawodowy organizator-profesjonalista ponosząc całe ryzyko i odpowiedzialność zaangażowania w prowadzenie działalności, odpowiadając całym swoim majątkiem, ukierunkowany głównie na pozyskiwanie przychodów dla osiągania zysku, wcześniej czy później zgłosi wymaganie powierzenia pochłaniających cenny czas spraw prawnych, rachunkowo-podatkowych, ubezpieczeń oraz obsługi bhp profesjonalnej jednostce prowadzącej kompleksowo obsługę biurową firmy.

Rozwijający się coraz wyższy stopień skomplikowania obecnego systemu podatkowego, a wywołany rozwojem gospodarczym w ogóle, skalą i różnorodnością procesów i zdarzeń gospodarczych, złożonością stosunków ekonomicznych, różnorodnością form, rodzajów i zakresów działalności, spowodował konieczność poszukania, niewymagającego wysokich nakładów sposobu obsługi rachunkowo-podatkowej i innej pomocniczej przedsiębiorstwa, serwowanej przez profesjonalne w tej dziedzinie biuro świadczące kompleksowo usługi księgowe, rachunkowe, ubezpieczenia społeczne i majątkowe, obsługę kadr oraz obsługę bhp.
W wyniku podlegających nieustannej fluktuacji regulacji w dziedzinie prawa gospodarczego, rachunkowego i podatkowego, trudno jest przedsiębiorcom w swoich działaniach opierać się na jakichkolwiek stałych przepisach kształtujących wysokość podatku co z drugiej strony ogranicza także możliwości decyzyjne w kwestii podejmowania w czasie najkorzystniejszych przedsięwzięć gospodarczych dla unikania i optymalizowania wielkości opodatkowania w sposób prawnie dozwolony.

Nie bez znaczenia na decyzję korzystania z naszego biura księgowego pozostaje także fakt samodzielnego, często zespołowego rozwiązywania problemów, konsultacji i dokonywania interpretacji przepisów podatkowych przez biuro oraz przeniesienia w ten sposób części odpowiedzialności i ryzyka na wypadek problemów z organami skarbowymi zabezpieczonych odpowiednim ubezpieczeniem.

Nasze biuro księgowe stanowiąc szerokie i kompleksowe zaplecze usługowe dla obsługiwanych firm poprzez przejmowanie obowiązków wynikających z prowadzenia wymienionych usług wykonuje także funkcję informacyjną, kontrolną i analityczną na potrzeby zarządzania firmami przez swoich klientów.

compensa logoprzygotowanie oferty ubezpieczeniaubezpieczenie komunikacyjnekontakt z klientem biura ubezpieczeńubezpieczenie NNW